Konfidentsiaalsus

 

Teie konfidentsiaalsuse tagamine on ITI Grupp OÜ töö tähtis aspekt. Käesolev konfidentsiaalsuse kokkulepe sisaldab infot selle kohta, milliseid kasutaja andmeid on võimalik saada teie kasutajaks oleku ajal SuurValik veebilehel ja kuidas neid kasutatakse.

 

1. ITI Grupp OÜ kogub ja kasutab alljärgnevat personaalset infot:

1.1. Andmeid selle kohta, kuidas  kasutate SuurValik veebilehte;

1.2. Andmeid kõigi operatsioonide kohta, milles Te sellel lehel osalete;

1.3. Teie poolt veebilehel registreerumiseks  sisestatud infot;

1.4. Teie poolt edastatavat infot meiepoolsete teenuste osutamise eesmärgil;

1.5. Mistahes muud Teie poolt SuurValik veebilehel edastatavat infot.

 

2. ITI Grupp OÜ võib kasutada Teie isiklikku infot alljärgnevatel eesmärkidel:

2.1. Veebilehel töö toetamiseks;

2.2.  Spetsiaalselt Teile mõeldud veebilehe isikustamiseks;

2.3.  Teile juurdepääsu võimaldamiseks kõigile veebileheteenustele;

2.4.  Teid puudutava info avaldamiseks veebilehel;

2.5.  Teie poolt tasumisele kuuluvate teenuste pakkumiseks;

2.6.  Teile osutatud teenuste kohta väljavõtte ja arve saatmiseks;

2.7.  Maksearvelduste tegemiseks;

2.8.  Marketingi kommunikatsioonide pidamiseks;

 

Vajadusel avaldab IT Grupp OÜ Teie personaalset infot oma agentidele või teistele vahendajatele, kes on kohustatud seaduslikul viisil kasutama seda personaalset infot vastavalt käesolevale konfidentsiaalsuse kokkuleppele.

 

Lisaks ülalnimetatud konfidentsiaalsuse kokkuleppes nimetatud personaalse info avalikustamisele võib ITI Grupp OÜ samuti edastada Teie isiklikku infot vastavatele instantsidele kehtiva seadusandluse kohaselt kohtu- või muude menetluste korral, samuti seadusest tulenevate SuurValik õiguste kaitseks.

 

ITI Grupp OÜ püüab rakendada kõiki võimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed Teie isikliku info kadumise, kuritarvitamise või modifitseerimise vältimiseks. ITI Grupp OÜ säilitab Teie poolt edastatud infot üksnes turvalistel serveritel. Eriti tähtis info edastatakse üksnes šifreeritult, kasutades selleks tänapäevaseid krüptograafiameetodeid.

 

ITI Grupp OÜ poolt kogutavat infot võib säilitada, töödelda ja edastada nende riikide vahel, kus ITI Grupp OÜ on mis tahes legaalne tegevus, et osutada täies mahus kõiki teenuseid käesoleva Konfidentsiaalsuse kokkuleppe kohaselt. Lisaks eelnimetatule kuvatakse Teie poolt sellel veebilehel avaldamiseks mõeldud info avalikult ning see muutub ligipääsetavaks kogu maailmas. Te annate oma nõusoleku sellisel moel teid puudutava info edastamiseks eri riikide vahel.

 

ITI Grupp OÜ saab teha parandusi Konfidentsiaalsuse kokkuleppesse, uuendades nimetatud veebileht. ITI Grupp OÜ jätab endale õiguse mitte teavitada isiklikult taolistest muudatustest. Seepärast on kasutajal soovitatav aeg-ajalt üle vaadata nimetatud dokument jälgimaks sellesse tehtavaid muudatusi.

 

Käesolev veebileht sisaldab välisviiteid teistele veebilehtedele. ITI Grupp OÜ ei kanna mis tahes vastutust nende veebilehtede ja muude kokkulepete konfidentsiaalsuse ning nende sisu eest.
 

Kui teil tekivad küsimused seoses Konfidentsiaalsuse kokkuleppega või mis eesmärkidel ITI Grupp OÜ kasutab Kasutaja isiklikku infot, saab kasutaja  selgitusi klienditoe teenistusele saadetud kirja alusel.