Пользовательское соглашение

 

1. MÕISTED

1.1. Kasutusleping - SuurValik internetikeskkonnas registreerinud isiku (edaspidi Kasutaja) ja www.suurvalik.ee lehekülje (edaspidi SuurValik) omaniku ITI Grupp OÜ vahel leheküljel olevate teenuste kasutamiseks sõlmitud leping,  mis reguleerib ITI Grupp OÜ ja kasutaja vahelisi suhteid ning sätestab õiguslikud alused. Lepingu lahutamatuks osaks on „tingimused“ ning „lisatngimused“, (milleks on  konfidentsiaalsuse kokkulepe, kuulutuste reeglid, keelatud esemete nimekiri, ITI Grupp OÜ poolt pakutavate teenuste hinna määramiseks kehtestatud hinnakiri).

1.2. SuurValik - www.suurvalik.ee internetileheküljel asuv virtuaalne keskkond, mis kuulub ITI Grupp OÜ-le (reg. nr 12197812).

1.3. Kasutaja - SuurValik internetikeskkonnas registreeritud füüsiline või juriidiline isik.

1.4. Konto - füüsilise või juriidilise isiku virtuaalne konto SuurValik internetikeskkonnas.

1.5. Teenus -  ITI Grupp OÜ poolt Kasutajale SuurValik internetikeskkonna kasutamist võimaldav  teenus, mis seisneb kasutajale konto loomises ja kasutaja kuulutuste elektroonses käitlemises.

1.6. Tööpäev - kalendripäev, mis ei ole  puhkepäev ega riigipüha.

 

2. ITI GRUPP OÜ VASTUTUS, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. ITI GRUPP OÜ ei vastuta Kasutaja poolt edastatud ning SuurValik internetikeskkonnas avaldatud reklaami, teenuste või toodete sisu, kvaliteedi, kättesaadavuse ning tutvustuse õigsuse eest.

2.2. ITI Grupp OÜ ei osale üheski Kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes (kohtulikes vaidlustes ja muudes nõuetes).

2.3. ITI Grupp OÜ ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses pakutavate teenuste kasutamisega või nende kasutamise võimatusega.

2.4. ITI Grupp OÜ omab õigust ühepoolselt kustutada, muuta ja peatada Kasutaja teenuste või toodete kuulutusi SuurValik internetikeskkonnas vastavalt oma vajadusele ilma sellest ette teatamata, informeerides kasutajat sellest SuurValik internetikeskkonnas.

2.6. ITI Grupp OÜ omab õigust ühepoolselt muuta tingimusi, mis jõustuvad alates nende SuurValik internetikeskkonnas avaldamisest.

2.7. ITI Grupp OÜ omab õigust Kasutaja juurdepääsu piirata või tühistada lehekülje kasutamisõigust, kui Kasutaja tekitab SuurValik keskkonnale kahju  või rikub seadusi, lepingu tingimusi või lepingust tulenevaid kasutaja kohustusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid (sh teostavad punktis 9.1 loetletud), on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne; teadlikult ja tahtlikult levitab  leheküljel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt ning nõuda leppetrahvi ja hüvitist (saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu).

2.7. ITI Grupp OÜ omab õigust muuta mistahes teavet ilma sellest ette teatamata.

2.8. ITI Grupp OÜ omab õigust ignoreerida Kasutaja kirju, palveid, taotlusi või nõudeid, mis on käesoleva lepingu tingimustega, lisatingimustega või õigusaktidega vastuolus.

2.9. ITI Grupp OÜ kohustub tagama  teenuste hinnakirjas loetletud teenuste osutamise vaid tingimusel,  et see ei riku käesoleva lepingu tingimusi. Juhul, kui teenuste osutamine kahjustab ITI Grupp OÜ mainet teiste Kasutajate ees, on majanduslikult kahjulik ITI Grupp OÜ jaoks, võimatu vääramatu jõu, tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab Teiste Kasutajate huve, ei oma  ITI Grupp OÜ  kohustust tagada teenuste osutamist SuurValik internetikeskkonnas.

 

3. KASUTAJA VASTUTUS, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Kasutaja vastutab iseseisvalt enda kohta valeandmete esitamise eest SuurValik internetikeskkonnas.

3.2. Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada SuurValik internetikeskkonnas ainult ühte kontot.

3.3. Kasutajal on õigus soetada teenuseid või tooteid, mis on avaldatud SuurValik internetikeskkonnas.

3.4. Kasutaja kohustub tegutsema SuurValik internetikeskkonnas vastavalt käesoleva lepingu tingimustes sätestatule, vastavalt headele kommetele ja vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.

3.5. Kasutaja vastutab SuurValik internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste sisu, teenuste ja toodete kvaliteedi, ning kättesaadavuse ja tutvustuse õigsuse eest.

3.6. Kasutaja kohustub kasutama SuurValik internetikeskkonda, lähtudes käosolevatest tingimustest.

3.7. Kasutaja on kohustatud edastama ainult tõeseid andmeid enda kohta SuurValik internetikeskkonnas (s.h. ta on end registeerinud oma õige ja täieliku nime all ning ta kasutab kehtivat elektronposti aadress).

3.8. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama ITI Grupp OÜ-le kõikidest probleemidest SuurValik internetikeskkonna kasutamisel.

3.9. Kasutaja on kohustatud teavitama ITI Grupp OÜ-d asjaoludest, mis võivad takistada käesolevate tingimuste nõuetekohast täitmist.

3.10. Kasutaja on kohustatud andma oma kuulutuste audiovisuaalse sisu, sealhulgas teksti, ITI Grupp OÜ mitte-eksklusiivsesse omandisse; hoiduma kõigist tegevustest, mis võiksid SuurValik internetikeskkonna infrastruktuurile ülemäärast koormust tekitada; hoiduma mis tahes automaatsete programmide kasutamisest SuurValik internetikeskkonnas sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks.

3.11. Registreerides end kasutajaks, kasutaja kinnitab, et:

3.11.1. ta on vähemalt 14-aastane;

3.11.2. tal on kõik õigusaktidest tulenevad nõusolekud SuurValik kasutamiseks;

3.11.3. ta on käesoleva lepingu tingimustega tutvunud, nõustub nendega ning kohustub neid täitma;

3.11.4. ta on SuurValik lisatingimustega tutvunud, nõustub nendega ning kohustub neid täitma.

 

4. POOLTE VASTUTUS

4.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad pooled õigusaktides ettenähtud vastutust.

 

5. PRIVAATSUS

5.1. Kasutaja annab ITI Grupp OÜ– le nõusoleku lehekülje kasutajaks registreerimisel saadud, lehekülje kasutamise käigus küsitud ning muul viisil Kasutaja kohta kogunenud andmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.

5.2. Kasutajal on võimalik loobuda ITI Grupp OÜ poolt edastatud teadete saamisest.

5.3. ITI Grupp OÜ kohustub mitte avaldama Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.

 

6. TEATED

6.1. ITI Grupp OÜ edastab Kasutajale personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust kas Kasutaja poolt avaldatud postiaadressile, e-posti aadressile või iseteenindusse. Vastavad teated loetakse Kasutaja poolt kättesaaduks viie (5) tööpäeva jooksul arvates teate postitamise päevast.

 

7. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

7.1. ITI Grupp OÜ ja Kasutaja juhinduvad õigusaktidest.

7.2. Vaidlusalused küsimused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaaavutamisel lahendab vaidluse Tartu Maakohus.

 

8. LEPINGU RIKKUMINE

Lepingu rikkumine on:

8.1.1. SuurValik internetikeskkonnas sisalduva teabe salvestamine ja avaldamine ilma ITI Grupp OÜ nõusolekuta. Teavet tohivad kopeerida ainult füüsilised isikud ja ainult isiklikuks kasutamiseks.

9.1.2. ebaõige, ebatäpne või eksitava teabe esitamine (sh isikliku teabe ja isikuandmete osas);

9.1.3. oma konto üleandmine kolmandatele isikutele ilma ITI Grupp OÜ eelneva nõusolekuta;

9.1.4. prügiposti levitamine ja teistele Kasutajatele nende nõusolekuta e-kirjade saatmine (sh masspostitus);

9.1.5. arvutiviiruste või muu tehnoloogia levitamine;

9.1.6. tülide õhutamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ning vägivalla propageerimine;

9.1.7. SuurValik internetikeskkonnas mitme konto registreerimine ja kasutamine;

9.1.8. kõik tegevused, mis kahjustavad SuurValik internetikeskkonna mainet teiste Kasutajate ees, katkestavad SuurValik internetikeskkonna korralikku toimimist (sh vähendavad turvalisust ja aktiivsete kasutajate arvu), vähendavad ITI Grupp OÜ teenuste kvaliteeti ja tulu, ning rikuvad teiste Kasutajate huve ja õigusi.

9.2. Lepingu rikkumise korral kohustub Kasutaja hüvitama ITI Grupp OÜ-le saamata jäänud tulu, korraliku äritegevuse katkemisega seotud kulu ning maksma leppetrahvi. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuste täitmisest.

9.3. SuurValik internetikeskkonnas mitme (rohkem kui üks) konto registreerimise ja kasutamise korral  kohustub Kasutaja maksma ITI Grupp OÜ-le leppetrahvi iga avaldatud kuulutuse eest, mis on loodud sellelt lisakontolt.

9.4. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Kasutajat käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Käesolevate tingimuste rikkumise korral võib ITI Grupp OÜ nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata.

 

10. MUUD TINGIMUSED

10.1. Käesolevates tingimustes sätestatud kohustused täidetakse tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Juhul kui tingimustes sellist tähtaega sätestatud ei ole, siis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates kasutaja või ITI Grupp OÜ poolt vastavasisulise nõude esitamisest.

10.2. Juhul kui SuurValik internetikeskkond tehnilistel põhjustel ei töötanud ja selle tagajärjel Kasutajal ei olnud võimalik kasutada ostetud  teenust täielikult või osaliselt, annab SuurValik Kasutajale võimaluse kirjaliku avalduse slusel kasutamata päevad lisada või kasutamata teenuste eest raha tagasi saada. Avaldus peab olema esitatud  hiljemalt 30 päeva pärast alates SuurValik internetikeskkonna töö taastamisest. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul.

10.3. Juhul kui Kasutaja on veendunud selles, et tema kontole juurdepääsu piiramine või lehekülje kasutamisõiguse tühistamine  ITI Grupp OÜ poolt on ebaõige, on Kasutajal õigus esitada kirjalik avaldus põhjendusega ITI Grupp OÜ-le. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul. Juhul kui ITI Grupp OÜ otsustab Kasutaja kasuks, tema kontole juurdepääs ja lehekülje kasutamisõigus taastatakse. ITI Grupp OÜ-l on õigus avaldusele mitte vastata.

10.4. Käesoleva lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokkuleppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.

 

11. TEENUSTE HIND JA NENDE EEST TASUMINE

11.1. Kasutajaks registreerumine on tasuta. Muude teenuste kasutamise eest tasutakase vastavalt teenuste hinnakirjale. Kasutaja kohustuseks on teenuste hinnakirjaga tutvuda. ITI Grupp OÜ-l on õigus lisateenuste hindu mistahes ajal muuta ilma ette teatamata.

11.2. Teenuste eest saab tasuda mitmel viisil. Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel vastutab  tasutud summade kättesaamise eest Kasutaja. Maksesüsteemide mittekorrektse toimimise korral summade mitteõigeaegse laekumise tõttu  tekkinud kahjude eest  ITI Grupp ei vastuta.

11.3. Makse sooritamise probleemide puhul pöördub Kasutaja teda teenindava operaatori poole.

11.4. ITI Grupp OÜ-l on  õiguse kasutajate tasutud summadest kasutamata osasid mitte tagastada.

 

12. LEPINGU LÕPPEMINE JA ÜLESÜTLEMINE

12.1. Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto blokeerimisega, kuid ei vabasta kasutajat käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.

12.2. ITI Grupp OÜ omab õigust käesolev leping ühepoolselt üles öelda kasutaja konto blokeerimisega, juhul kui kasutaja ei täida oma kohustusi vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, nõuda leppetrahvi ning esitada hagi Tartu Maakohtusse.